به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  فلاح در اين جلسه با تقدير و تشكر از زحمات حجت الاسلام شفقت پور از خدمات ايشان در زمينه هاي فرهنگي و ساماندهي بقاع متبركه تقدير و تشكر نمود .

وي ادامه داد  : اداره اوقاف و امور خيريه بايد در جايي كه وقف تبديل به احسن مي شود مي بايست تسهيل و تسريع در امور داشته باشد كه نمونه آن در شهرستان صورت گرفته و براي جواناني كه ازدواج مي نمايند و فاقد منزل هستند منازلي ساخته شده و براي مدت زمان محدودي به آنها داده مي شود و اين خود يك كار خداپسندانه و تبديل نمودن زمين موقفه به احسن است و ديگر اينكه در زمينه كارهاي فرهنگي در بقاع متبركه فعال تر گردد .

فلاح همچنين گفت :  اداره اوقاف در زمينه عمران شهري بويژه موضوع ترافيك نيز مي تواند كمك و هميار خوبي باشد و در زمينه اهداي زمين و يا  ايجاد پاركينگ به كمك ترافيك شهر بيايد .

در پايان اين جلسه با اهداء لوح تقدير از زحمات حجت الاسلام شفقت پور تقدير و حجت الاسلام كرمي سرپرست جديد اوقاف و امور خيريه شهرستان ميبد معرفي گرديد .