زوج جوان میبدی که تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده بودند با لباس عروس و دامادی پای صندوق های رای حاضر شدند و رای خود را به صندوق انداختند.
این زوج جوان که در شعبه 12 آموزشگاه نمونه دخترانه مجاهد دهقانی شهرک شهداء  شهرستان میبد حاضر شده بودند گفتند: ما درواقع این سعادت را داشتیم که در آغاز زندگی مشترک با دو انتخاب مهم مواجه شویم .
آقا داماد گفت : انتخاب اول همسرم هستند که تاج سرند و انتخاب دوم هم انتخاب رئیس جمهور است .
عروس خانم هم که شنل عروسی دیدش را محدود کرده بود گه گاهی با بالا زدن شنل از جلوی چشمانش می گفت: من هم دو انتخاب مهم آغاز زندگی ام را که هر دو در سرنوشت خود و کشورم مهم است دوست دارم .
این زوج جوان میبدی پیام حضورشان در پای صندوق های رای با لباس عروس و دامادی دارای پیام مهم به جامعه و دشمنان عنوان کردند و گفتند : ما باید در هرشرایطی برای تعیین سرنوشتمان در صحنه باشیم و از ارزشهای اعتقادی و دینی و فرهنگی و آینده کشورمان در مقابل دشمنان دفاع کنیم .