آگهي مناقصه خط انتقال آب ركن آباد
شركت :

موضوع : دعوت نامه شركت در مناقصه

با سلام
 

بدينوسيله دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه عمليات لوله گذاري و حوضچه سازي خط انتقال ركن آباد در شهر ميبد با برآورد اوليه 627.248.617ريال كه از محل منابع عمراني تامين شده است، با در دست داشتن اصل اين دعوت نامه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 87/7/5 به امور قرارداد هاي اين شركت جهت تحويل اسناد مراجعه يا در صورت انصراف مراتب را با ذكر دليل تا تاريخ مذكور به صورت كتبي اعلام نمايند . در ضمن آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 87/7/15 مي باشد

                                                                                                                  محمدرضا گل محمدي

                                                                                                                          مدير عامل