فرماندارميبد :


فراهم شده است تصريح كرد : حضورباشكوه وحماسي درانتخابات موجب استحكام پايه هاي نظام ، رفع مشكلات اقتصادي ، افزايش جايگاه نظام درعرصه بين الملل وپديدار گشتن دستاوردهاي زيادي خواهد بود .  لذا بايد همه دستگاههاي فرهنگي ونخبگان در دعوت مردم براي حضورحداكثري كوشا و به دنبال خلق حماسه سياسي باشند .

رجايي افزود: اعضاي ستاد وكميته هاي انتخاباتي بايد براساس وظايفي كه دنبال مي كنند شوروحرارت انتخابات را درستادهاي انتخاباتي وسطح شهربيشتركنند واهميت حضوردرپاي صندوق هاي راي را براي مردم تبين نمايند .