با ابلاغ رسمي از سوي استاندار يزد هدايي اولين بخشدار بفروئيه معرفي گرديد :