باحضور فرماندار :


   در اين نمايشگاه بيش از 3000 عنوان در قالب 15000 جلد و با موضوعات  قرآني ، كودك و نوجوان ، رمان ، مذهبي ، كامپيوتر تخصصي  ارائه گرديده .
كتب اين نمايشگاه از تخفيف بين 10 الي 50 درصد برخوردار است