اگر فرماندار بوديد براي ميبد چه 

مي كرديد؟

علاقمندان مي توانند نظرات خود را در يك جمله كوتاه حداكثر تا ساعت 24  مورخ 21 شهريور به سامانه پيامكي 3000600032 ارسال نمايند.