فرماندارميبد :


رجايي تصريح كرد: اين انتخابات اميد ونشاط را درجبهه مقاومت وطرفداران نظام اسلامي بويژه دركشورهاي جهان اسلام وخاورميانه تقويت وموجب ياس ونااميدي درجبهه استكبارورژيم صهيونيست جهاني خواهد شد .
فرماندارميبد افزود: به بركت خون شهدا ، الطاف خفيه الهي ورهبري هاي بنيانگذاركبيرانقلاب ومقام معظم رهبري، عليرغم آشوب وكشتاردركشورهاي منطقه ، ايران اسلامي درامنيت پايداربه سرمي برد وهمه اينها نشانگراين است كه اگراسلام درجايي به معناي واقعي حاكم شود هم مردم وهم ارزشهاي ديني درآنجا حاكم مي شود.
وي خاطرنشان كرد : افتخارمي كنيم كه نه تنها درمنطقه بلكه درجهان ، بهترين شكل دمكراسي وتوجه به راي ونظرمردم را درطول سي وچهارسال گذشته داشته و داريم .
رجايي با اشاره به پيشرفت هاي ايران اسلامي درعرصه هاي علوم مختلف گفت : درپرتو عنايات خفيه الهي و تلاش شبانه روزي جوانان مان امروزايران اسلامي درعلوم پزشكي ، بنيادي ، نانو ، بيو ، هوا فضا ، پرتاب موشك ، سلاح هاي نظامي ، تحقيقات هسته ايي وعلوم مدرن جزء كشورهاي برترجهان است درحالي كه قبل ازانقلاب درتامين پزشك عمومي هم دست نيازبه كشورهاي هند ومالزي درازمي كرديم .
رئيس هيات انتخابات شهرستان ميبد درادامه اين جلسه گفت : درآخرين بررسي هاي شعب اخذ راي واعضاي شعب درفرمانداري ميبد 69 شعب اخذ راي مشخص شد كه ازاين تعداد 43 شعبه ثابت و5 شبعه سياربراي شهرميبد و5 شعبه ثابت و يك شعبه سياربراي شهربفروئيه درنظرگرفته شد .
محمد رضا هدايي افزود: همچنين تعداد 7 شعبه ثابت و8 شعبه سياربراي اخذراي روستاها درهيئت اجرايي رياست جمهوري به تصويب رسيد .
هدايي خاطرنشان كرد : هيئت اجرايي وهيئت نظارت رياست جمهوري شهرستان ميبد محل اخذ راي واعضاي شعبه را هم مشخص كردند كه براين اساس تعداد 400 نفراعضاي شعبه كاربرگزاري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي شهروروستا را برعهده دارند .
گفتني است : كارتبليغاتي شوراهاي شهروروستا هم ازنخستين ساعات بامداد امروزپنج شنبه درسراسرشهرستان آغازشده وتا 24ساعت قبل ازراي گيري ادامه خواهد داشت .