اين مراسم از ساعت 9 الي 11 و در جهت زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهيدان باهنر و رجائي منعقد خواهد شد .