با حضور فرماندار ميبد


در اين جلسه ابتدا فرماندار ميبد به قوانين و مقررات اجرايي اشاره نمود و در ادامه آقاي صادقي مقدم در خصوص اين مقررات مطالب مبسوطي را بيان داشت .
در اين جلسه كه با حضور اعضاي هيات اجرايي انتخابات برگزار شد قوانين و مقررات انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا آموزش داده شد .