فرماندارميبد :


حضورگسترده مهاجرين وكارگران غيربومي ازاستانهاي جنوبي در صنعت دركوتاه مدت وبلند مدت به دليل تفاوت هاي فرهنگي درافزايش رشد ناهنجاري هاي اجتماعي موثراست وكارفرمايان علاوه بردقت دربه كارگيري افراد غيربومي بايد دراين خصوص با نيروي انتظامي تعامل داشته باشند .
رجايي با اشاره به نقش مقوله فرهنگ درارتقاء باورهاي ديني دربين كارگران گفت : دردانشگاهها ،آموزش وپرورش ومساجد كارهاي فرهنگي خوبي انجام مي گيرد اما متاسفانه درصنعت به دليل نداشتن متولي فرهنگي ، كارگران درمعرض انواع آسيب هاي اجتماعي هستند كه اين آسيب ها گاهي خانواده آنها را درپرتگاه اعتياد ، طلاق ومفاسد اجتماعي قرارمي دهد .
وي برفعال شدن شوراي فرهنگ وصنعت تاكيد كرد وافزود: كارفرمايان بايد نيروي كارخود را دركلاس هاي مهارت هاي زندگي وشيوه درست زندگي كردن شركت دهند .
فرماندارميبد درادامه با اشاره به دو انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي شهروروستا گفت : حضورحماسي ، پرشوروفراگيرمردم در پاي صندوق هاي راي نقش تعيين كننده ايي درافزايش عزت وسربلندي واستحكام پايه هاي نظام درعرصه بين المللي دارد .
رجايي با بيان اينكه استكباربراي به چالش كشيدن نظام اسلامي ازهمه ابزارهاي نرم افزاري وسخت افزاري خود استفاده مي كند و جنگ هاي خانمان سوزي درمنطقه به راه انداخته است تصريح كرد : اگرمي خواهيم جبهه مقاومت به رهبري ايران اسلامي درمقابل غرب وصهيونيسم جهاني به اهداف متعالي خود درصدورانقلاب درعرصه جهاني برسد بايد حضورپررنگ درانتخابات داشته باشيم .

وي حضورپرشوروحماسي درانتخابات را موجب تقويت جبهه مقاومت درلبنان وسوريه دانست وافزود: صنعت گران وكارفرمايان كه بخش عظيمي ازنيروي كاررا دراختياردارند بايد نسبت به حضورنيروي كاردرصحنه انتخابات روشنگري كنند .