فرماندارميبد : مسئولين ذيربط درحفاظت وحراست ازاراضي ملي بيشترازهميشه همت به خرج دهند

مسئولين ذي ربط ازجمله مسكن وشهرسازي ، منابع طبيعي وشهرداري بيشترازهميشه درحفاظت وحراست ازاراضي ملي همت به خرج دهند

وي افزود : قصوروكوتاهي ازهيچ مسئولي مورد قبول نيست واداره ثبت اسناد و املاك و سايردستگاهاي زيربط  بايد درحوزه كارخود دقت بيشتري به خرج دهند
رجايي افزود : بايد  با شجاعت ودقت بيشتري ازاراضي ملي حفاظت ونگهداري شود