فرماندارميبد: برآناليزقيمت ها به ويژه قيمت آجرنسبت به مصرف سوخت تاكيد كرد

محمدرضا رجايي همراهي وهمدلي مردم با دولت دراجراي قانون هدفمندسازي يارانه را ستود و افزود : با تدابيرلازم و تحليل بازارموارد و كاستي ها را برطرف خواهيم كرد

خلفايي رئيس اداره بازرگاني ميبد هم دراين جلسه گفت : گزارشات اقتصادي به صورت روزانه است و با نظارتي كه درشهرستان انجام مي گيرد گزارش آن روزانه به سازمان وفرمانداري ارائه مي شود
خلفايي افزود : درعمده كالاها به ويژه 23 قلم كالا مشكل خاصي مشاهده نشده است ؛ قيمت گوشت گوسفند سيرنزولي داشته ودر انواع ميوه وسبزيجات كمبودي دربازاراحساس نشده است
وي درادامه افزود : تنها 2 واحد توليد آجربا مشكل نقدينگي و خريد سوخت مواجه اند