با حضور فرماندار ميبد :


رجایی فرماندارميبد درايننشست با قدرداني ازمسئولين وكارشناسان فعال دراين حوزه درپيشبرد اهداف وچشماندازهاي مركزتحقيقات ژنتيك ميبد گفت : با نگاه جامع امام جمعه وكارشناسانخبره ، سند راهبردي توسعه مركزژنتيك وزيست فناوري ميبد نهايي شده است كهكارتاريخي وماندگاري است . رجايي با بيان اينكه درخصوص صنايع دارويي ومركز ژنتيك شش گام بزرگ درشهرستانبرداشته شده است تصريح كرد : اميدواريمبا آماده سازي تجهيزات اوليه ،تعريف چشم اندازدرانجام ماموريت اين مركز، مطالعات شناختي ، تعين اهدافكلان واستراتژيك و تدوين اهداف بلند مدت درخصوص تحقيقات ژنتيك و زيستفناوري ،‌ نه تنها دراستان بلكه درجنوب شرق كشوربه آرمانهاي بزرگ برسيم . وي با خاطرنشان كردن ظرفيتهاي شهرستان ميبد درعرصه هاي مختلف علمي ، صنعتيواستعداد هاي بالقوه گفت : قطعا مركزتحقيقات وژنتيك ميبد با بهره گيريازتدابيرامام جمعه فرازنه ودانشمند ومتخصصان وكارشناسان دراين حوزه بهجايگاه ومنزلت علمي وپژوهشي وآرمان متعالي خواهد رسيد .
فرماندارميبد افزود : دراين راستا بستر و زمينه هاي استفاده از منابع انساني  ومادي فراهم شده است و اميدواريم دولت جديد كه به اين بحث توجه داشته ، وبحث ژنتيك وتحقيقات وپژوهش توسعه بيشتري پيدا كند