معاون فرماندار ميبد :


وي در همين زمينه بيان داشت : ميبد با ويژگي خاصي و نادري كه دارد به خاطر اينكه عمده بخش شهر  بافت تاريخي  باارزش است و اين بافت در حوزه خود درون زا بوده و محلات نيز  در كنار خود آن بافت  توسعه پيدا كرده بدين شكل نمايان است : بافت تاريخي ، بافت فرسوده ، بافت جديد .    
وي بيان داشت : به طور مثال مي توان به محله ميبد بالا توجه كرد كه داراي هسته قديمي ، ميبد بالا را به عنوان توسعه و اطراف آن ساخت و ساز جديد داريم . در اين خصوص مشاوري را در نظر گرفته ايم كه بتواند اين سه بافت را باهم پيوند بدهد و بافت فرسوده را با نگاه تاريخي و جديد كه توانمندي شهر جديد را داشته باشد طراحي نمايد .  
معاون فرماندار با اشاره به فوايد اين طرح افزود : شركت نقش آفرينان پارس دراين زمينه انتخاب شده جلوگيري از موازي كاري ، در اتمام طرح با طرح تفضيلي فرادست تداخل و يا عدم تطابق نداشته باشد ، و خواسته هاي شهرستاني در آن ديده شود .