با حضور معاون فرماندار :


در اين جلسه ابتدا مسن ترين فرد شورا مسئوليت اداره جلسه را برعهده گرفت و سپس مراسم تحليف به جا آورده شد . در ادامه از بين اعضاء رأي گيري و نتايج ذيل حاصل شد :
1 محمد رضا برزگر        رئيس شورا و سخنگو
2 – حسين موتاب           نائب رئيس شورا
3 – احمد خاكزار           خزانه دار
4 – محمد ابراهيم نيكو نژاد    منشي