فرماندارميبد :


فرماندارميبد هم درنخستين ساعات راي گيري با حضوردرپاي صندوق هاي راي نشان داد كه مسئولين علاوه برخدمت درسنگرمسئوليت مانند همه مردم درحضورحماسي دوشادوش مردم مومن وهميشه درصحنه پيشتازاست.
محمدرضا رجايي فرماندار ميبد به حضورحماسي مردم درصحنه انتخابات اشاره كرد و گفت : تاريخ  نشانگرعمق هوشياري و بصيرت و آگاهي مردم ايران است و با توجه به اينكه ملت بزرگ ايران آثار و بركات حضورحماسي را درطول تاريخ انقلاب به عينه ديده اند به طورقطع امروزهم احساس تكليف خواهند كرد وبا انتخاب اصلح خودشان ، دشمنان نظام را نا اميد خواهند كرد.
رجايي با بيان اينكه انتخاب اصلح يقينا بسترحماسه اقتصادي را هم مانند عرصه هاي علمي فراهم خواهد كرد افزود : ايران اسلامي به واسطه برخورداري ازمنابع انساني قوي، ذخاير و معادن و دانشمندان جوان درفناوري هاي علمي همانطوركه عليرغم تحريم ، جنگ 8 ساله توانستند درميان كشورهاي جهان بدرخشند درحل همه مشكلات اقتصادي ، كشور را به خوبي اداره خواهند كرد .
وي با اشاره به فرد اصلح درانتخابات رياست جمهوري گفت : مطمئنا رئيس جمهوري كه با راي قاطع مردم انتخاب خواهد شد مي تواند مشكلات اقتصادي كشوررا حل كند .   
فرماندارميبد درادامه با اشاره به عكس العمل دشمنان درمقابل حماسه امروزمردم درپاي صندوق هاي راي گفت : دشمنان انگشت به دهان خواهند ماند وچاره اي جزپذيرش جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران درنظام بين الملل وكاهش تحريم هاي اقتصادي ندارند وبايد حقانيت جمهوري اسلامي ايران را به رسميت بشناسند .