دسترسي جاده مركزژنتيك به خط سنتو بررسي شد

 فرماندارميبد دراين جلسه تاكيد كرد : دهياري روستاي حجت آباد دراسرع وقت نسبت به آزادسازي مسيربلواراصلي حجت آباد تا مركزژنتيك اقدام و زيرسازي مسيرتوسط اداره راه وترابري ، سنگ جدول با اعتبارات شهرداري و آسفالت توسط مركزژنتيك انجام شود

همچنين تامين آب فضاي سبزداخل وبيرون مركزكه درقالب طرح پارك رهگذردرنظرگرفته شده است توسط اداره منابع طبيعي تامين گردد