فرماندارميبد

رجايي با اشاره به اهميت نقش شوراهاي اسلامي شهروروستا هم گفت : آنهايي كه به عنوان كانديداي شوراهاي اسلامي شهروروستا احساس تكليف كردند بايد بجاي نصب عكس وبنرهاي آنچناني اهل برنامه باشند چرا كه مردم به عكس راي نمي دهند وبه تجربه ، برنامه و طرح راي خواهند داد.