به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : با توجه به نياز ارائه گزارش عملكرد از سوي فرمانداريها جلسه توجيهي با حضور بابايي معاون و قبله كارشناس دفتر بازرسي ، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري در محل فرمانداري ميبد تشكيل شد .

در اين جلسه قبله به تشريح چگونگي ارائه گزارش عملكرد و شاخصهاي ارزيابي و نحوه نظارات و بازرسي ادارات شهرستان ميبد توضيحاتي را ارائه نمودند .

وي بر تحول در نحوه بازرسي و دقت نظر و جديت در اين امر تاكيد نمود .