تاريخچه فرمانداري ميبد
 
تاريخچه :
يزد تا سال 1354 يكي از فرمانداريهاي استان اصفهان به شمار مي رفت و در سال 1354 از استان اصفهان منفك و از فرمانداري كل به استانداري يزد تبديل گرديد و ميبد در سال 1359 به بخش ميبد و در سال 1369 به شهرستان تبديل گرديد .در حال حاضر اين شهرستان داراي يك بخش مركزي شامل دهستانهاي بفروئيه و شهدا و شهر ميبد مي باشد .
.
.
آدرس : يزد - ميبد - بلوار بسيج
كد پستي : 94355 - 89619
تلفن : 7752220 - 7752221 - 7750303 - 7753050        
دورنگار : 7753059             كد تلفن شهرستان : 0352