در اين دوره از انتخابات علاوه بر نامزدهاي رياست جمهوري تعداد 49 نامزد شوراي اسلامي شهر ميبد و 14 نامزد انتخاباتي شهر بفروئيه نيز دفاتر تبليغاتي خود را داير نموده اند . نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري و شوراها با برپايي نشستها و جلسات و با حضور در اماكن عمومي ، مساجد به امر تبليغ كانديداي مورد نظر خود مي پردازند .

در روستاها نيز مردم با توجه به نزديك شدن روز انتخابات تحرك خاصي را نشان داده و از برنامه هاي كانديداهاي روستا براي اداره آن آگاه مي شوند .