فرماندار ميبد :


رجايي اين مصوبه را بسيار ارزشمند بيان كرد و افزود : اين طرح در جهت توسعه  اقتصادي  بسيار مهم است و مزاياي بسياري دارد كه مهمترينش رونق و توسعه همه جانبه صنعت و اقتصاد شهرستان خواهد بود .
ايشان در خصوص حل مشكلات دانشكده هاي فني پسران و دختران شهرستان گفت : در اين خصوص ديداري  با آقاي دكتر رضايي رياست دانشگاه فني داشتيم و در اين ديدار بررسي مسائل و مشكلات آموزشكده هاي شهرستان در دستور كار قرار گرفت كه به حمد لله با دستور جناب آقاي دكتر رضايي به تمامي درخواستها پاسخ مثبت داده شد از جمله اعتباري جهت ساخت ساختمان آموزشي دانشكده فني برادران و همچنين تخصيص اعتبار براي محوطه سازي دانشكده فني خواهران و همچنين تخصيص اعتبار براي هزينه هاي انشعابات  دانشكده .

فرماندار ميبد همچنين ديداري با معاون وزير كشور داشتند كه در آينده نتايج اين ديدار اعلام خواهد شد .