به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه كارگروه امهال تسهيلات بخش كشاوزري شهرستان با حضور فلاح معاون فرماندار ، صدري مديريت جهاد و كشاورزي ،عليرضايي و خرداد مهر كارشناسان كشاورزي و همچنين نمايندگان بانك هاي سپه ،ملي و كشاورزي در محل فرمانداري برگزار شد.

فلاح معاون فرماندار در اين جلسه ضمن تقدير از خدمات بانكها به خاطر حمايت از بخش كشاورزي خواهان امهال تسهيلات بانكي اعطاء شده به اين بخش شدند .

مدير جهاد كشاورزي شهرستان هم در اين جلسه ضمن تقدير از بانك هاي مربوط در شهرستان جهت انجام امهال تسهيلات در سال 93 خواستار تعامل و همكاري  اعضاء كارگروه  براي تسريع در اجراي بند دوم تبصره 11 ماده قانون بودجه در مورد خدمت به خسارت ديدگان بخش كشاورزي شهرستان طي مواردي همچون : خشكسالي ،سرمازدگي ، آفات ، حوادث غير مترقبه و آتش سوزي شدند.