فرماندارميبد


فرماندارميبد درابتداي اين نشست ضمن تبريك روزروابط عمومي به نقش روابط عمومي ها درروشنگري افكارعمومي وجامعه پرداخت وافزود: خبرنگاران واصحاب رسانه كه افكاروانديشه هاي آنها برگرفته ازارزشهاي الهي است با افرادي كه به دنبال معرفي خود هستند متفاوت است وقلمي كه به حق كارمي كند ازقداست بالايي برخورداراست .
رجايي اصل بي طرفي ، دقت ، سرعت ، صحت وشفافيت درخبر را ازويژگي هاي يك خبرنگاردانست وافزود: اصحاب رسانه وخبرنگاران بايد صحنه هاي نبرد جبهه مقاومت واستكباررا با بهره گيري ازتمام امكانات نرم افزاري وسخت افزاري رصد وبه مردم تبيين كنند.
وي درادامه با اشاره به شرايط حساس كشوردرآستانه يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري وچهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهروروستا گفت : روابط عمومي ها وخبرنگاران بايد روح اميد ونشاط را درمردم تقويت وبا تبيين حضورفراگيردر24 خرداد ، درسرنوشت جامعه ، به خلق حماسه سياسي دركشوركمك كنند.
فرماندارميبد با بيان اينكه خلق حماسه درانتخابات موجب عقب نشيني استكبارخواهد شد تصريح كرد : اصحاب رسانه بايد دراين مدت باقي مانده تحليل دقيقي ازاهميت حضوربا بصيرت وآگاه مردم درصحنه انتخابات درجامعه ارائه نمايند.
قائم محمدي حضورمشاور استاندارومدير كل  روابط عمومي و امور بين الملل هم با ارائه گزارشي ازفعاليت هاي اين نهاد به اهميت روابط عمومي ها دردستگاهها وادارات پرداخت وافزود: هيچ مجموعه ودستگاهي بدون وجود روابط عمومي به رشد وترقي نمي رسد وروئساي ادارات بايد براي تحول دراموراجرايي خود زيرساخت هاي لازم را براي روابط عمومي ها مهيا كنند.
قائم محمدي درادامه با اشاره به اينكه در24 خرداد ماه بايد كليد اجرايي كشوررا به يك فرد اصلح بسپاريم تصريح كرد : روابط عمومي ها واصحاب رسانه دراين راستا وظايف مهمي درروشنگري افكارعمومي دارند وبايد با شاخص هايي كه امام رضوان الله تعالي عليه ومقام معظم رهبري برفرد اصلح به آن اشاره نموده اند تلاش كنند.
رئيس روابط عمومي استان دعوت به حضورحداكثري مردم درپاي صندوق هاي راي و معرفي فرد اصلح را دووظيفه مهم اصحاب رسانه به مردم برشمرد وافزود: هرجا حضورمردم پررنگ وباشكوه بوده است دشمن چندقدم به عقب رفته است واينبارهم با هوشمندي وآگاهي وبصيرتي كه درملت بزرگ ايران است حماسه ديگري خلق خواهد شد .
درپايان اين نشست اززحمات وتلاش هاي چندين ساله ابوالفضل رشيدي مسئول سابق  روابط عمومي فرمانداري  با اهداء لوح تقديرشد .