فرماندارميبد :


رجايي افزود: اين طرح ها شامل 5 طرح مخابراتي ، 5 طرح كشاورزي ودامداري و2 طرح صنايع تبديلي وتكميلي مي باشد كه امسال درهفته دولت درميبد افتتاح مي شود .
فرماندارميبد درادامه با اشاره به بركات ودستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران درمنطقه گفت : به حمدالله به ازانقلاب درشهرستان ميبد شاهد رشد وتوسعه درعرصه هاي صنعتي هستيم به نحوي كه امروزشهرستان ميبد با برخورداري از15 مركزعلمي وپژوهشي و27 كارخانه كاشي فعال به قطب علمي وصنعتي دركشورتبديل شده است .
وي دربخش ديگري ازسخنان خود با گرامي داشت ياد و خاطره  شهداي دولت با اشاره به اقدامات تروريستي منافقين گفت : انقلاب اسلامي توانست چهره منحوس منافقين را به دنيا نشان دهد .

رجايي شعارهاي غرب درقالب دمكراسي وآزادي وحقوق بشررا مبتني برتامين منافع آمريكا دانست وافزود : اگرنيم نگاهي به وضعيت كشورهاي مصروسوريه داشته باشيم به وضوح جنايت هاي امريكا وكشورهاي غربي را خواهيم ديد.