آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه شهر بفروئیه

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر بفروئيه بخش بفروئيه ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :
1_آقای مختار زرفتن نام پدر لطف اله دارای 1380 رأی
2_آقای ابوالفضل برزگربفروئي نام پدر محمدعلي دارای 914 رأی
3_آقای مرتضي برزگربفروئي نام پدر محمدرضا دارای 690 رأی
4_خانم فاطمه احمدی بفروئي نام پدر فتح اله دارای 661 رأی
5_آقای منصور برزگربفروئي نام پدر محمدعلي دارای 631 رأی
 
به عنوان اعضای اصلى و
 
1_آقای محمدجواد بحری بفروئي نام پدرحسن دارای 614 رأی
2_آقای مجيد برزگربفروئي نام پدرغلامرضا دارای 485 رأی
3_خانم عاطفه منتظری نام پدرعباس دارای 74 رأی
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .
 
اينک در اجرای بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاری انتخابات معترضباشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نمايد .
 
حسين فلاح يخداني
فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان ميبد