همزمان با اعياد شعبانيه

ياد آور مي شود به همت واحد ورزش و سلامت و همچنين پايگاه بسيج  شهيد مير باقري فرمانداري اين برنامه برگزار مي شود .