به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  فلاح معاون فرماندار به همراه آقاي احمدي مسئول بازرسي فرمانداري و آقاي دهقاني كارشناس عمران فرمانداري از اداره برق شهرستان ميبد بازديد نمودند . 

در اين ديدار رياست اداره برق شهرتان ميبد  آقاي عدل ثاني ضمن عرض خير مقدم كلياتي را در خصوص وظايف و عملكرد اداره و تعداد پرسنل مشغول به كار بيان نمودند. ايشان اظهار داشتند كه اضطراب و استرس از مهمترين شاخصه هاي كار در اين اداره حتي در زمان برگزاري مراسمهاي نه چندان مهم مي باشد. رئيس اداره برق شهرستان ميبد ابراز داشتند كه در سال جاري در حدود 140 مگاولت انرژي به كليه مشتركين فروخته شده كه از اين ميزان 88 درصد سهم صنايع بوده است. همچنين پيك مصرف برق نيز كه در تاريخ 3/4/93 با مصرف 65 مگاولت اتفاق افتاد مربوط به شهرك صنعتي جهان آباد بود. به گفته ايشان 36000 مشترك شهري، 8000 مشترك روستايي و 481 مشترك ديماند از خدمات شركت توزيع برق شهرستان استفاده مي كنند.

در ادامه بخشي از پرسنل اداره با حضور در جلسه ضمن معرفي خود به بيان مسائل و مشكلات حوزه مسئوليت خويش پرداختند.

آقاي عظيمي نژاد مسئول خدمات مشتركين، آقاي حمزه اي مسئول اتفاقات و عمليات، اقاي علمچي مسئول امور مالي، آقاي شاكر مسئول بهره برداري، آقاي نوري مسئول طرح و نظارت و آقاي زارعشاهي مسئول حراست در اين جلسه حضور پيدا كردند.

در ادامه فلاح، معاون فرماندار ضمن تقدير و تشكر از پرسنل اداره برق اظهار داشتند كه اداره برق از جمله قوي ترين دستگاههاي شهرستان مي باشد كه كمترين مشكل را دارا مي باشد. ايشان پيشنهاد دادند جهت افزايش كارايي و تعامل بين كارمندان هرچند وقت يكبار جلسات كارشناسي در اداره برگزار گردد.

وي افزود جلسات بهتر است كه همراه با مصوبه و پيگيري مصوبات باشد. در اين جلسات مشكلات منعكس، جمع بندي و براي حل آنها راهكارهايي پيشنهاد گردد. ايشان به فعال شدن قسمت روابط عمومي دستگاه و انعكاس اخبار و اطلاعات جهت افزايش آگاهي اطلاعات مردم تأكيد كردند.

فلاح معاون فرماندار به تدوين فهرست نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت تأكيد و خاطرنشان كردند كه بايستي با ارتقاء عيار كارشناسي نقاط ضعف پوشانده و نقاط قوت تقويت گردد.

در ادامه آقاي شاكر بهره بردار شركت توزيع ضمن ارائه مطالبي در خصوص حوزه عملكرد خويش پيشنهاد دادند كه فرمانداري بعنوان رئيس مديريت شهري بودجه و اعتبارات مختص به دستگاهها را مديريت كند. ايشان با دفاع از اجراي طرح رفوژ مياني خيابان امام اظهار داشتند كه با نصف انرژي گذشته روشنايي بهتري تأمين شده است. ايشان خاطر نشان كردند كه در شركت توزيع معمولا از پيمانكاران بومي استفاده شده و خواستار جلوگيري از تعصبات محله اي در انجام امور شدند. شاكر ادامه داد كه از نظر حجم ارائه خدمات، درآمد و وصول طلب حائز رتبه دوم در استان مي باشد و بايستي سعي شود امكانات بيشتري در اختيار امور مشتركين قرار گيرد.

در ادامه اقاي نوري مسئول طرح و نظارت به بيان مطالبي پرداختند. ايشان پيشنهاد دادند جهت اجراي روشنايي معابر و غيره از قبل جلسه اي جهت هماهنگي و تأمين اعتبار برگزار گردد. از آنجاييكه در بهمن ماه هر سال اعتبارات جهت انجام روشنايي به استان پيشنهاد مي گردد و مصوب مي شود تغيير آن بسيار سخت مي باشد.

در ادامه در خصوص مسائلي همچون برق رساني به روستاي هودر، اعتبارات در نظر گرفته شده براي اداره برق ميبد، مشكلات پرمصرفي شهرك جهان آباد، معضلات برق رساني به منطقه ويژه اقتصادي و نحوه وصول مطالبات بحث و تبادل نظر شد.