به گزارش روابط عمومي  فرمانداري ميبد : مير محمدي استاندار يزد طي حكمي فلاح فرماندارميبد را بعنوان رئيس پشتيباني سوادآموزي  شهرستان ميبد منصوب كرد.

در اين حكم آمده است :

فرماندارمحترم  ميبد

 در اجراي نامه شماره 29122 مورخ 17/03/1393  وزيرمحترم كشور مستند به ماده 3 آئين نامه شوراي پشتيباني سوادآموزي كشور و مصوبه جلسه 595 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور فراهم آوردن شرايط و امكانات لازم براي تقويت و پشتيباني امر سواد آموزي ، بموجب اين حكم بعنوان رئيس شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان ميبد، منصوب مي شويد .