فرماندارميبد درجمع مديرعاملان صنعت كاشي سلامت جسم و روح كارگران باعث افزايش بهره وري، احساس مسئوليت ووجدان كاري مي شود

محمد رضا رجايي با بيان اينكه دستاورد مراقبت ازسلامت جسم و روح كارگران باعث افزايش بهره وري ، احساس مسئوليت و وجداني كاري مي شود گفت : درجامعه امروزكه  دشمن با حجمه فرهنگي و جنگ نرم و با ابزارهاي مدرن باعث افزايش اعتياد و بزهكاري دربين جوانان مي شود و سايت هاي منحرف ، بستررشد ناهنجاري ها را درجامعه فراهم مي كند ؛ طبيعتا بايد سرمايه گزارها و صاحبان صنعت نگراني جدي داشته باشند  كه سرمايه هاي خود را دراختيارچه افرادي قرارمي دهند .

وي درادامه با اشاره به اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ازاول مهرماه اظهارداشت : با اجراي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها ، سرمايه گذاران بناچاربايد بدنبال افزايش بهره وري و استاندارد سازي باشند كه بخشي ازاين كاربا همدلي ، احساس مسئوليت ووجدان كاري كارگران ميسراست .
رجايي با اشاره به رابطه منطقي كارفرما با كارگرافزود : اگركارگراحساس كند وجودش درمحيط كارو جامعه مفيد واثرگذاراست ؛ انگيزه و دلبستگي دراو ايجاد مي شود .
رجايي همچنين گفت : انتظارداريم ؛ صاحبان سرمايه براي ازبين بردن فقرو محروميت درشهرستان ميبد و فراهم كردن آرامش وآسايش نيازمندان بيش ازاين تلاش كنند .
دراين جلسه همچنين درحوزه زيست محيطي و آلايندگي ها مسائلي مطرح شد .