دراین جلسه علی محمدی کارشناس آبفایزدطرحی جهت تصفیه خانه یفاضلاب ندوشن درمعرض بحث وگفتگوقرارداد

او درتوضیح این طرح گفت:این طرح یک پروژه ی عملیاتی –تحقیقاتی استکه هنوزدرهیچ کجای ایران اجرانشده است وبرای مناطقی بادمای18-درجه تا50درجه قابل اجرااست.

وی افزود:اجرایی شدن این طرح تنهاتوسط کاشت نی میتواندفاضلاب راتصفیه كند

محمدی همچنین خواستارکمک ازحضاردرجلسه برای اجرایی شدن هرچه زودتروبهتراین طرح شد.

محسن فلاح معاون فرماندارباابرازخوشحالی ازداشتن همچین ایده ای گفت:طرح باید کارشناسی شودوپس ازکارشناسی سرعت روند کاربرای اجرایی شدن این طرح بسیار مهم است

قابل به ذکرست این طرح برای مناطق مسکونی قابل اجرااست