اسكان تمامي اتباع در مهمانشهر ، راه اندازي كيوسك نگهباني مهمانشهر ، برچيده شده دفتر اتباع در شهيديه از مكان فعلي و انتقال به مهمانشهر ، از جمله مواردي بود كه  در اين جلسه مطرح و به تصويب رسيد .