فرماندار ميبد :


وي با اشاره به ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود بيان داشت تمامي نيروها مي بايست در عين حالي كه به امر مهم برگزاري انتخابات مي پردازند به كارهاي مردم همچون گذشته  رسيدگي كنند و اين همت مضاعف مي طلبد .
رجايي بر اصل بيطرفي در انتخابات اشاره نمود و بيان داشت : همكاران محترم بايد به نحوي فعاليت نمايند كه هيچ گونه گمان بدي ايجاد ننمايد و بر اصل بيطرفي پايبند باشند .

در اين جلسه فعاليت همكاران اداري در سال جديد مورد ارزيابي قرار گرفت و راهكارهايي در جهت سهولت انجام امور شهرستان توسط فرماندار ارائه گرديد .