فرماندار ميبد :

د رادامه اعضاي جلسه  در خصوص پيگيري مصوبات جلسات قبل مطالبي را بيان داشتند و مقرر گرديد كميته هايي تشكيل و نخبگان را در دسته هاي مختلف معرفي نمايند . همچنين مصوب گرديد دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نماينده مراكز آموزش عالي نسبت به فراخوان شناسايي نخبگان دانشگاهي اقدام لازم انجام دهد .