20 نفرازبانوان شهرستان ميبد درهمايش مديريت مصرف برق تجليل شدند

20 نفرازبانوان شهرستان ميبد درهمايش مديريت مصرف برق تجليل شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همايش مديريت مصرف برق با حضوربخشدارمركزي ميبد و جمعي ازمسئولين و 500 نفرازبانوان شهرستان ميبد درسالن جمعيت هلال احمرشهرستان ميبد برگزارشد
20 نفرازبانوان شهرستان ميبد درهمايش مديريت مصرف برق تجليل شدند

مهندس ميرشمس رئيس گروه مديريت مصرف برق استان دراين همايش با اشاره به مصرف چند برابرانرژي دركشور، مديريت درمصرف ، فرهنگسازي ونقش بانوان را دركاهش مصرف انرژي بسيارمهم دانست

وي درادامه انتخاب لوازم خانگي كم مصرف هنگام خريد و توجه به اوج مصرف برق درپيك مصرف برق را ازراهكارهاي كاهش مصرف انرژي و مديرت درمصرف بيان كرد
دراين مراسم 20 نفرازبانوان كه درگروه مديريت درمصرف ، پرداخت به موقع قبوض ، رعايت الگوي مصرف و پرداخت غيرحضوري در اولويت قرارداشتند به قيد قرعه تجليل شد
آدرس کوتاه :