فرماندارميبد

گراني دربعضي ازبخش ها سرسام آوراست


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه كميسيون تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد با اشاره به اجراي گام به گام قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت : بعد ازتغييرو افزايش قيمت نان ،عده اي ازفرصت طلبان ودلالان اقدام به بالا بردن قيمت بعضي ازاجناس وكالاهاي مورد نيازمردم دربازاركرده اند كه به نظرمي رسد درگام بعدي قانون هدفمندسازي يارانه وتغييرقيمت حامل هاي انرژي باز اين افراد برقيمت بازارونگراني مردم دامن بزنند
فرماندارميبد

رجايي درادامه برفعاليت جدي ، فعال ومستمر كميسيون تعزيرات حكومتي برموضوع قيمت ها وعرضه كالاهاي مورد نيازجامعه وبرخورد قانوني وبه هنگام با متخلفين تاكيد كرد

وي افزود : متاسفانه گراني دربعضي ازبخش ها سرسام آوراست وبايد طوري عمل كنيم كه بتوانيم با اطمينان وآرامش ومحكم دراجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها گام برداريم
مهديزاده رئيس كميسيون تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد هم دراين جلسه عدم نيروي لازم وفرصت سوزي را عامل بازدارندگي درشهرستان بيان كرد وافزود : بايد مبارزه با گرانفروشي درسطح شهرستان تشديد شود
مهديزاده درادامه گفت : ازاول سال جاري تا به حال از178 پرونده درموضوع گرانفروشي ، عدم درج قيمت وكم فروشي دركميسيون تعزيرات حكومتي شهرستان به 168 پرونده رسيدگي شده است
خليلي رئيس اداره صنعت ، معدن وتجارت هم با ارائه گزارشي ازفعاليت گشت هاي مشترك اين اداره با ارگانهاي مرتبط گفت : از60 پرونده بحث آردونان ، 46 مورد كم فروشي ، 10 مورد گران فروشي ، 7 مورد عدم درج قيمت و2 مورد تعطيلي غيرمجازدرشهرستان بوده است
آدرس کوتاه :