کارگاه توجیهی تکمیل فرم‌های ارزشیابی عملکرد ادارات میبد برگزار شد


کارگاه توجیهی تکمیل فرم‌های ارزشیابی عملکرد توسط روسای ادارات شهرستان با حضور فرماندارمیبد در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندارمیبد در این کارگاه آموزشی که به‌منظور توجیه و تبیین فرایند تکمیل فرم‌های ارزشیابی عملکرد توسط روسای ادارات صورت گرفت، توضیحاتی را در خصوص نقش ارزشیابی عملکرد ادارات در تحقق برنامه‌های عملیاتی ارائه نمود.

هدف از برگزاری این کارگاه تبیین و توجیه مسئولین ادارات در اجرای ارزیابی فعالیت و عملکرد و ملحوظ داشتن دستورالعمل‌ها و ضوابط تعیین‌شده و ایجاد هماهنگی با فرمانداری است.


آدرس کوتاه :