يحيي زاده خواستارتسريع درتامين بودجه جهت تكميل سالن ورزشي روستاي نمونه ركن آبادشد.

يحيي زاده خواستارتسريع درتامين بودجه جهت تكميل سالن ورزشي روستاي نمونه ركن آبادشد.


نماينده مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي به رياست جمهوري عنوان داشتندروستاي ركن آبادكه ازجهت تعدادو درصدتقديم شهدا به اسلام و نظام دومين روستاي نمونه كشوري محسوب مي شود .
يحيي زاده خواستارتسريع درتامين بودجه جهت تكميل سالن ورزشي روستاي نمونه ركن آبادشد.
اين روستا ي پرافتخاردربسياري اززمينه ها ازجمله امكانات و فضاهاي ورزشي محروم است كه متاسفانه پروژه ورزشي ساخت سالن آن همچنان بصورت نيمه تمام است. ايشان دراين نامه اشاره كردندكه عجيب آن است كه ازمجموع بودجه مصوب سفراول دولت به استان يزدازاعتبارات وزارت نفت ششصدميليون تومان پرداخت نگرديدكه دويست ميليون از اين تخصيص شامل ورزشگاه ركن آبادگرديده است و ساخت سالن همچنان بلاتكليف است.
 
 
آدرس کوتاه :