فرماندارميبد

ورود كالاهاي قاچاق به كشوررقابت پذيري را ازبين مي برد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا وارزشهرستان ميبد با بيان اينكه بخشي ازمشكلات اقتصادي ما ورود كالاهاي قاچاق به كشوراست گفت : يك روزبا حجم سنگين قاچاق پارچه مواجهيم وامروزهم با انواع كالاهاي چيني بي كيفيت و فاقد استانداربه كشورروبرو هستيم كه لازم است مردم عزيزمان درخريدهاي خود ازكالاهاي داخلي كه نسبت به كالاهاي خارجي ازكيفيت واستاندارلازم برخوردارند استفاده كنند
فرماندارميبد

محمدرضا رجائي تصريح كرد : درسال توليد ملي وحمايت ازكاروسرمايه ايراني و درشرايط حساسي كه استكباردرصدد درتنگنا قراردادن ايران اسلامي است بايد همه ظرفيت و توان خود را درحمايت ازتوليد داخلي و تقويت اقتصاد كشورمان به كاربگيريم

فرماندارميبد گفت : ورود كالاهاي قاچاق به كشور، امكان رقابت توليدات داخلي را ازبين مي برد وموجب ركود اقتصادي مي شود

نظارت برطرح شبنم ، انجام گشت هاي مشترك ونظارت برپنج شنبه بازاروبرخورد با متخلفين و بررسي مصوبه جديد نظارت بر سوخت ازديگرمباحثي بود كه دراين جلسه به آن پرداخته شد

آدرس کوتاه :