فرماندارميبد

ورود كالاهاي بي كيفيت خارجي موجب چالش اقتصادي مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد ، فرماندارميبد درنشست كميسيون مبارزه به قاچاق كالا وارزاين شهرستان ، تغييرسياست هاي اقتصادي به دلايل مختلف ازجمله تحريم هاي شديد اقتصادي را موجب ركود اقتصادي خواند وافزود: تا زماني كه برخي كشورها ازطريق قاچاق كالا وارزبتوانند كالاهاي بي كيفيت خود را به سادگي براي ما عرضه كنند اقتصاد ما با چالش روبروخواهد بود
فرماندارميبد

رجائي : با اشاره به ظرفيت هاي تجاري وصنعتي استان يزد وسهم آن درچرخه اقتصاد كشوربرايجاد فضاي رونق كارواشتغال وجلوگيري ازقاچاق كالا تاكيد كرد وافزود: كميسيون مبارزه با قاچاق كالا وارزبايد با به كارگيري شيوه هاي مختلف ،زمينه رقابت سالم اقتصادي را براي فعالان اين عرصه فراهم كند

آدرس کوتاه :