معاون هماهنگي امورعمراني استاندار

ورود بخش خصوصي درپروژها وزيرساخت هاي عمراني بسياري ازمشكلات را حل مي كند


درجلسه ايي با حضورمعاون هماهنگي امورعمراني استاندار، شاكر شمسي مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري ، فرماندارميبد وروئساي ادارات ،مسائل ومشكلات پروژهاي عمراني اين شهرستان بررسي شد .
معاون هماهنگي امورعمراني استاندار


سيد محمدرضا سيد حسيني دراين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي بخش خصوصي درشهرستان ميبد گفت : وارد كردن بخش خصوص درپروژهاي عمراني و زيرساختي درشهرستان ميبد مي تواند بسياري ازمشكلات را دراجراي اين پروژها رفع كند.
ايشان با توجه به شرايط اقتصادي كشور به مديران توصيه نمود : بايد بخش خصوصي در تمامي عرصه ها وارد شود ، بايد بستر را فراهم نمايند تا بخش خصوصي در اين زمينه ورود پيدا كند .
وي درادامه آب را مهمترين عنصرحياتي استان برشمرد وبا تاكيد درصرفه جويي درآب وبرق دراستان گفت : در8 سال گذشته هيچ سرمايه گذاري درمقوله برق وآب صورت نگرفته است واگرتدبيري انديشيده نشود استفاده ازآب وبرق دراستان جيره بندي خواهد شد و اين امر قطعي است  .
سيد حسيني دربخش ديگرازسخنان خود ، حريم ميبد را يكي ازبزرگترين مشكلات استان عنوان كرد وافزود:براي ساماندهي حريم ميبد وعبورازمشكلات پيش رو دربحث حريم بايد تدابيرجدي انديشيده شود .
حسين فلاح فرماندار ميبد با اشاره به كمبود اعتبارات در سال جديد بيان داشت :  تمامي روساي  ادارات   شهرستان بايد تلاش نمايند بودجه هاي تخصيص داده شده را به طور كامل جذب نمايند . وي اضافه كرد در اين زمينه جلسه توجيهي در مركز استان تشكيل خواهد شد .
معاون هماهنگي امورعمراني استاندارهمچنين با حضور در محل  شهرداري بفروئيه اين مكان را  افتتاح نمود .
فرماندارميبد دراين مراسم با اشاره به ظرفيت ها وپيشينه تاريخي وفرهنگي بفروئيه براولويت گذاري طرح جامع شهري وشهرسازي دربخش بفروئيه تاكيد كرد .
دراين مراسم 40 ميليون تومان براي تهيه طرح هادي ازاعتبارات حوزه معاونت عمراني ويك دستگاه ميني بوس به بخش بفروئيه اختصاص يافت .
شهرداربفروئيه هم صدورپروانه هاي ساختماني طبق تعرفه دهياري ها ، تهيه طرح هادي وساماندهي گلزارشهداء بفروئيه را بخشي ازاقدامات شهرداري برشمرد .
براي تجهيزوبازسازي شهرداري بفروئيه 200 ميليون ريال ازمحل اعتبارات درون سازماني هزينه شده است .
سيد حسيني در ادامه سفر خود به شهرستان ميبد  از پارك غدير ، شركت نان صنعتي ميبد ، دانشكده الهيات ومحل احداث مسجد ابوالفضل  رشيدالدين ميبدي بازديد نمود .
 
آدرس کوتاه :