هيئت مديره شركت تعاوني دامداران خواستارحمايت جدي مسئولين درحل مشكل اين شركت شدند

هيئت مديره شركت تعاوني دامداران خواستارحمايت جدي مسئولين درحل مشكل اين شركت شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،درجلسه ايي كه با حضورفرماندار،كارشناس اعتبارات استان، رئيس جهاد كشاورزي و هيئت مديره شركت تعاوني دامداران درفرمانداري ميبد تشكيل شد ؛
هيئت مديره شركت تعاوني دامداران خواستارحمايت جدي مسئولين درحل مشكل اين شركت شدند

هيئت مديره شركت تعاوني دامداران خواستارحمايت جدي مسئولين درجهت حل مشكلات اين شركت شدند

فرماندارميبد دراين جلسه اظهاراميدواري كرد : با توجه جدي مسئولين استان وحمايت هاي مسئولين  شهرستان و تلاش وكوشش مجموعه هيئت مديره جديد،  شركت تعاوني دامداران  به وضعيت بهتري برسد

شركت تعاوني دامداران ميبد با 1600 سها مدارتا سه سال پيش وضعيت مطلوبي داشت اما اخيرا به دليل كمبود نقدينگي و بدهي دروضعيت نامناسبي قرارگرفته است و توان تامين خوراك دام را هم ندارد و خواستارتوجه جدي مسئولين درحل مشكل و تخصيص اعتبارمي باشد

آدرس کوتاه :