فرماندارميبد :

هنرشوراي ترافيك بايد پيشگيري ازسوانح باشد


به گزارش روابط عمومي شهرستان ميبد : فرماندارميبد درنشست شوراي ترافيك با اشاره به حوادث وسوانح جاده اي گفت : متاسفانه بيشترين تصادفات منجربه فوت درشهرستان ميبد را راكبان موتورسيكلت تشكيل مي دهند وبايد دراين زمينه فرهنگ سازي مناسب انجام بگيرد .
فرماندارميبد :


رجايي افزود: هنرشوراي ترافيك اين است كه ازوقوع حوادث وتصادفات پيشگيري كند ولازمه اين امرفرهنگ سازي ، اصلاح نقاط حادثه خيزوبرگزاري دوره هاي آموزشي مناسب است .
تحليل آمارتصادفات وارائه راهكارهاي مناسب دركاهش آسيب هاي اجتماعي وسوانح، تشكيل كميته جامع ايمني ، بررسي مسائل حمل ونقل عمومي ومسدود كردن دوربرگردانهاي حادثه خيزازمسائلي بود كه دراين نشست درخصوص آن بحث وتصميم گيري شد .
آدرس کوتاه :