معاون فرماندارميبد

همكاري شهرداروشوراي شهربا شوراي ترافيك بي نظيراست


عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درگفتگوبا خبرنگارواحد خبردرميبد درخصوص همكاري شهردار وشوراي شهربا شوراي ترافيك ميبد گفت : همكاري شهردار وشوراي شهربا شوراي ترافيك خوب ، مثبت وبي نظيراست و همواره شهرداري و عوامل اجرايي آن مصوبات و راه كارهاي شوراي ترافيك را به موقع و مناسب اجرانموده اند
معاون فرماندارميبد

معاون فرماندارميبد افزود : شهرداري دراجراي زيرساخت هاي لازم براي يك طرفه كردن معابرشهري ،ساماندهي خيابان دستغيب و رفع خطرازخيابانها بسيارخوب عمل كرده است .

مهندس فلاح تصريح كرد : شهرداري همچنين دراجراي ميدان ابوالفضلي مهرجرد بسيارخوب كاركرده است واميدواريم بتوانيم نقاط حادثه خيزغرب شهركه اصلي ترين معابرموازي خيابان امام هستند را ساماندهي كنيم

وي درادامه ازتعامل وهمكاري شهردارواعضاء شوراي شهر با فرمانداري دراجراي سياست هاي ساماندهي ترافيك شهري و كاهش تصادفات قدرداني كرد .

آدرس کوتاه :