همزمان با سراسركشورمانورزلزله درمجتمع آموزشي شهداي فرهنگي شهرستان ميبد برگزارشد

همزمان با سراسركشورمانورزلزله درمجتمع آموزشي شهداي فرهنگي شهرستان ميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دراين مانوردانش آموزان با به صدا درآمدن آژيرهرآنچه درخصوص وقوع حادثه زلزله فرا گرفته بودند به صورت عملي به مرحله اجرا ء گذاشتند
همزمان با سراسركشورمانورزلزله درمجتمع آموزشي شهداي فرهنگي شهرستان ميبد برگزارشد

فرماندارميبد درحاشيه اين مانور، زلزله را يكي ازحوادث وبلاياي طبيعي وخانمانسوزبيان كرد وبا اشاره به آسيب هاي بسيارزياد جاني ومالي زلزله برآمادگي هرچه بيشتربراي مقابله با زلزله ازطريق آموزشهاي لازم تاكيد كردند

سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپروش ميبد هم ضمن قدرداني ازمربيان ودانش آموزان شركت كننده درمانورزلزله به دانش آموزان گفت : كشورما روي خط زلزله قراردارد و بايد حادثه زلزله را جديي بگيريم و با آموزش هاي لازم و مقاوم سازي ساختمان ها دركاهش آسيب هاي زلزله بكوشيم
آدرس کوتاه :