همايش كسب وكارموفق ويژه مجريان طرح خودكفايي كميته امداد درميبد برگزارشد

همايش كسب وكارموفق ويژه مجريان طرح خودكفايي كميته امداد درميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد ، 200 نفرازمجريان طرح خودكفايي كميته امداد شهرستان ميبد درهمايشي با احكام شرعي كسب وكارموفق آشنا شدند
همايش كسب وكارموفق ويژه مجريان طرح خودكفايي كميته امداد درميبد برگزارشد

فلاح رئيس كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ميبد دراين همايش با اشاره به نقش كميته امداد دركاهش فقروبيكاري درجامعه گفت : رسالت اصلي کمیته امداد علاوه بركمك به محرومين ونيازمندان ، ترويج فرهنگ كاروتلاش و خود اتكايي خانواده هاست تا خانواده ها با ايجاد زمينه كارروي پاي خود بايستند و مايحتاج زندگي خود را تامين كنند

وي افزود : درسطح شهرستان ميبد بيش از400 طرح خودكفايي درسال جاري وجود دارد كه متقاضيان مي توانند با ارائه طرح خود ازتسهيلات خودكفايي کمیته امداد بهره مند گردند
فلاح افزود : 50 خانواده تا به حال ازتسهيلات امداد بهره مند و خودكفا شده اند
حجت الاسلام جلالي يكي ازروحانيون ميبد هم دراين همايش به اهميت كسب وكاربراساس آيات وروايات پرداخت وافزود : كسي كه تقوای الهي پيشه كند ودركسب وكارخود خدا را درنظربگيرد خداوند ازجاهايي كه تصورنمي شود روزي او را برآورده مي كند
احمدخاني ازاساتيد دانشگاه نيزدراين مراسم به 14 قانون اثبات شده كسب وكارموفق اشاره كرد وافزود : گوش دادن وبه كاربستن و قبول كردن دوقانوني است كه درهركسب وكاراگربه كارگرفته شود ميزان موفقيت درآن بيشتراست
آدرس کوتاه :