در اين مراسم مدير كل ميراث فرهنگي استان از برنامه هاي اين اداره گفت و از خدمات ميراث فرهنگي در شهرستان ميبد قدرداني نمود .

در اين مراسم همچنين از سنگ نوشته اطلاعات جامع نارين قلعه ميبد پرده برداري شد . اين سنگ نوشته به عنوان راهنماي مسافرين اطلاعات مجموعه را در اختيار بازديد كنندگان اين بناي باستاني قرار مي دهد . اين برنامه به همت شركت بين المللي نارين قلعه برگزار شد .