هفته احسان ونيكوكاري دردبيرستان گلشن شهرستان ميبد گرامي داشته شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، هفته احسان ونيكوكاري با حضورفرماندارميبد ، رئيس كميته امداد ميبد وجمعي ازمسئولين دردبيرستان گلشن شهرستان ميبد گرامي داشته شد

فرماندارميبد دراين مراسم سالروزتاسيس كميته امداد و هفته احسان ونيكوكاري را گرامي داشت وبا اشاره به عمق نگاه امام راحل به انسانهاي نيازمند ومستضعف وصدورفرمان به شكل گيري كميته امداد گفت : درحالي كه انقلاب اسلامي خود را به سختي ازشررژيم منحوس پهلوي نجات مي داد امام راحل به دنبال تامين نيازهاي نيازمندان بود

رجايي خدمات ارزنده اين نهاد مردمي را خاطرنشان كرد وافزود : واقعا كميته امداد درطول اين سالها با ارائه خدمات ارزنده درحوزه هاي مختلف توانسته است درجهت رشد و تعالي همه جانبه نيازمندان گامهاي بزرگي بردارد
وي عامل بسياري ازناهنجاري هاي جامعه ازجمله دزدي ، سرقت و فساد اخلاقي و ناامني جامعه را فاصله طبقاتي برشمرد وافزود : بايد با احياء وتقويت فرهنگ احسان ونيكوكاري درجامعه ، فقرومحروميت را ازچهره جامعه پاك كنيم ؛ چرا كه تاريخ زندگي انبيا و ائمه اطهارسراسرتوجه به اقشارنيازمند جامعه بود و هيچ مسلماني حاضرنيست شب به راحتي سربه بالين بگذارد درحالي كه همسايه اش نان شب براي خورد ن نداشته باشد
غلامرضا فلاح رئيس كميته امداد ميبد درحاشيه اين مراسم درگفتگوبا خبرنگارواحد خبردرميبد گفت : خداوند متعال انسان را جوري خلق كرده است كه گرايش به نودوستي ، احسان ونيكوكاري دارد و اين احسان ونيكوكاري به همنوع به انسان شادي و شعف مي دهد كه قابل توصيف نيست
وي درادامه گفت : 10 پايگاه درنقاط مهم وپرجمعيت شهرو همچنين دركليه مدارس شهرستان ميبد ، پايگاه جمع آوري كمك هاي مردمي درهفته احسان ونيكوكاري مستقراست وهمه شهروندان مي توانند كمك هاي خود را به اين پايگاهها تحويل دهند
آدرس کوتاه :