نگراني هاي مسئولين شهرستان ميبد ازكندي اجراي پروژه مسكن مهر

نگراني هاي مسئولين شهرستان ميبد ازكندي اجراي پروژه مسكن مهر


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فلاح زاده مديركل اداره تعاون استان درجلسه مسكن مهرشهرستان ميبد گفت : رسالت اداره تعاون دربحث مسكن مهر، سياست گذاري ، تجميع سرمايه هاي مردمي و حل مسائل زيرساختي نظيرآب ، برق وتلفن وگازاست
نگراني هاي مسئولين شهرستان ميبد ازكندي اجراي پروژه مسكن مهر

فلاح زاده با بيان اينكه ما دراجراي پروژه مسكن مهربه پيمانكاران اطمينان داشتيم افزود : پروژه 120 واحدي فازاول مسكن مهرشهرستان ميبد درمرحله سفت كاري درنموداراستاني رتبه اول را دارا بود درحالي كه درمرحله نازك كاري با روند كندي مواجه است

وي علت اين امررا حضوردو پيمانكاردرمحل كاربيان كرد وتاكيد كرد : پيمانكاران بايد براساس آخرين تعهدي كه نسبت به اجراي پروژه داشته اند  به تعهداتشان عمل كنند و نگراني هاي موجود درافتتاح فازاول پروژه مسكن درسوم خرداد را رفع كنند
مديركل اداره تعاون استان همچنين تصريح كرد : در60 واحدي فازدوم ازصفرتا صد با يك پيمانكارقرارداد مي بنديم واشتباه فازاول را تكرارنمي كنيم
فرماندارميبد هم دراين جلسه ضمن تشكراز پي گيري هاي مديركل ادارتعاون درخصوص روند پيشرفت پروژه مسكن مهرشهرستان ميبد نگراني هاي خود را ازكندي روند پروژه مسكن ميبد اعلام كرد وافزود : پيمانكاران بايد با عمل به تعهداتشان تا سوم خرداد اين پروژه را با موفقيت به پايان برسانند تا شاهد افتتاح اين پروژه باشيم
رجايي خاطرنشان كرد : اميدواريم درفازدوم شاهد روند پيشرفت قابل ملاحظه اي باشيم و نگراني هاي فازاول را نداشته باشيم
گفتني است : 120 واحد پروژه مسكن مهرشهرستان ميبد در10 بلوك 12واحدي وهرواحد با زيربناي مفيد 90 مترمربع درحال اجراست كه براساس ارزيابي انجام شده 4 بلوك آن تا سوم خرداد تكميل و قابل بهره برداري خواهد بود
آدرس کوتاه :